Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
ОСНОВЕН СУД ДЕЛЧЕВО - НАДЛЕЖНОСТИ
Основниот суд во Делчево согласно член 28 став 1 и точка 8 од Законот за судовите е основан за подрачјето на Општините Делчево и Македонска Каменица и тоа како суд со основна надлежност.Како суд со основна надлежност , надлеже е да одлучува во прв степен по кривични дела и прекршоци и тоа:
-За кривични дела за кои со Закон како главна казна е определена казна затвор до (5) пет години,ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд.
-За кривични дела со кои со посебен Закон е определена надлежност на суд со основна надлежност.


-Да спроведува истрага и истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност.
-За сите видови на прекршоци освен за прекршоци кои со Закон се ставени во надлежност на органи на државната управа или организација или друг орган што врши јавни овлстувања.
-За жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.
-Овој суд е надлежен да одлучува од прв степен по граѓански спорови и тоа:
-За спорови по имотно-правните и други граѓанско правни односи на физички и правни лица чија вредност е до 15.000 Евра во денарска противредност,до колку со Закон не е предвидена надлежност на друг суд.
-За спорови за утврдување и оспорување на татковско ,мајчинство,утврдување на постоење на брак,за поништување на брак и развод на брак.
-За законска издршка
-За чување и воспитување на деца
-За смеќавње на владение
-За доживотна издршка
-За надомест на штета која не надминува 15.000 Евра во денарска противредност
-Во постапка за обезбедување и извршување
-За работни односи
-Во спорови од наследно-правни односи
-Во вонпарнични и оставински работи
-Да водат тапии и за други работи утврдени со Закон.
ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ
 
ОДЛУКИ НА ОСНОВНИОТ СУД ДЕЛЧЕВО
 
Искористете ја формата прикажана подулу за пребарување во базата на одлуки на Основниот Суд Делчево.
За подобро филтрирање на резултатите искористете ги и дополнителните полиња за категорија на документот и датум.
 
име или дел од името:
категорија и/или подкатегорија:
датум на донесување на одлуката:
од:   до: